„Odnowa i rozwój wsi”…

Data: 2014-09-26Trwa realizacja projektu pn. „ Rozbudowa i przebudowa Domu Kultury w Będkowie wraz z zakupem wyposażenia” w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” na obszarze Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), realizowanej przez Lokalną Grupę Działania „Bud-Uj Razem” na podstawie zawartej umowy pomiędzy Samorządem Województwa Łódzkiego a Gminą Będków.

Lata realizacji projektu: 2012-2014.

Ogólna wartość projektu: 1.651.425,50 zł (limit 2014 r. - 1.520.000,00 zł, w tym: środki własne - 1.120.000,00 zł, środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 - 400.000,00 zł.

 W ramach zamówienia przewidziana została rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku straży pożarnej (użytkowanego od 1974 r.). Segment C został rozebrany, a na jego miejsce dobudowane jest nowe, większe skrzydło, w którym znajdzie się zaplecze kuchenne i sala klubowa oraz nowa strefa wejściowa. Przebudowa segmentów A i B polegała na przebudowie dachów.

Budynek będzie wyposażony w następujące instalacje: elektryczną, oświetleniową i odgromową, wentylacyjną, grawitacyjną i mechaniczną, wodociągową wewnętrzną zaopatrywaną w wodę z projektowanego przyłącza do sieci wiejskiej, kanalizacyjną wewnętrzną odprowadzającą ścieki, projektowaną instalacją zewnętrzną do istniejącego przyłącza kanalizacyjnego, ogrzewanie z lokalnej kotłowni olejowej zlokalizowanej w budynku.

Termomodernizacja obejmuje: ocieplenie ścian zewnętrznych metodą lekką mokrą styropianem grubości 16 cm, ocieplenie dachu wełną mineralną grubości 20 cm,  ocieplenie podłogi na gruncie styropianem grubości 10 cm, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej,  wykonanie nowej kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania.

Zamówienie realizowane jest w dwóch etapach:

1) pierwszy etap: a) roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, b) stan zerowy (fundamenty i mury fundamentowe), c) stan surowy (ściany zewnętrzne i wewnętrzne, konstrukcja więźby dachowej i pokrycie dachu), d) stolarka okienna i drzwiowa (zewnętrzna i wewnętrzna), e) roboty budowlane w części OSP (wymiana instalacji elektrycznej, gładzie, ułożenie płytek podłogowych, malowanie w całości);

2) drugi etap: a) roboty wykończeniowe wewnętrzne, b) instalacje sanitarne, c) instalacje elektryczne, d) elewacja zewnętrzna.

Roboty budowlane pierwszego etapu zostały zakończone w miesiącu lipcu 2014 r.; wniosek o środki unijne dla tego etapu zostanie złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w miesiącu wrześniu 2014 r.

Prace drugiego etapu zostaną zakończone w miesiącu październiku 2014 r. Całkowite zakończenie projektu inwestycyjnego wraz z jego rozliczeniem nastąpi do końca tego roku.

Dane gabarytowe po rozbudowie i przebudowie: powierzchnia zabudowy - 788,95 m2,  taras, schody, podjazd - 198,92 m2, powierzchnia użytkowa - 772,45 m2, kubatura - 4848,46 m3.

 

 

                                                                                                              Józefa Kubala


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich LGD 'BUD-UJ RAZEM'