Regulamin Serwisu

Data: 2014-09-23

Regulamin portalu PracujLokalnie.pl

§ 1

Serwis internetowy Pracujlokalnie.pl, zwany dalej „Portalem”. Jego właścicielem jest Instytut Rozwoju Samorządu Terytorialnego, NIP 7292705477, REGON 101755536, KRS 0000496027 z siedzibą w miejscowości Łódź, ulica Kraszewskiego 32/34/21 97-160 Łódź, reprezentowanym przez Prezesa Zarządu – Wolniewicza Rafała. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu.

§ 2

PracujLokalnie.pl jest internetowym serwisem pozwalającym łączenie pracodawców wraz z pracobiorcami poprzez możliwość umieszczenia ogłoszeń o pracę przez pracodawców oraz aplikowanie przez pracobiorców drogą elektroniczną na wybrane ogłoszenia. 

§ 3

1.         Korzystanie z Portalu Pracujlokalnie.pl wymaga akceptacji plików „Cookiem” przez przeglądarkę użytkownika.

2.         Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Forefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.

§ 4

1.   Aby korzystać z Portalu należy zarejestrować się jako pracodawca lub pracownik oraz potwierdzić rejestrację w klikając w link wysłany na adres mailowy podany podczas rejestracji.

2.        Ogłoszenia pracodawcy będą widoczne gdy tylko zostaną zaakceptowane przez administratora portalu

§ 5

1.         Każdy użytkownik portalu ma pełne prawo do zmiany udostępnionych danych oraz do ich usunięcia. 

2.         Portal nie ponosi odpowiedzialności za treści ogłoszeń umieszczanych przez użytkownika.

§ 6

1.         Administratorem danych osobowych jest właściciel Portalu. Odpowiada za ich zabezpieczenie zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Użytkowników Portalu przetwarzane są w celu realizacji funkcjonalności Portalu, o jakich mowa w Regulaminie. Użytkownicy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest obowiązkowe zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) oraz niezbędne dla realizacji umowy.

2.         W przypadku udostępnieniu danych osobowych Pracowników Pracodawcom, administratorem danych osobowych Usługobiorcy staje się równocześnie pracodawca, który we własnym zakresie odpowiada za ich przetwarzanie zgodnie z prawem.

3.         Właściciel Portalu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Pracodawcy i innych osób trzecich, mające związek z treścią lub zakresem danych osobowych oraz za szkody powstałe w ich następstwie Pracownika.

4.         Każde zapytanie oraz zgłoszony błąd zostanie rozpatrzony przez Właściciela Portalu w ciągu 14 dni od chwili wpłynięcia zgłoszenia. Wszystkie zapytania można wysyłać na adres: administrator@pracujlokalnie.pl

5.          Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną może być rozwiązana przez którąkolwiek ze stron.

§ 7

1.         Użytkownik ma prawo zaprzestania korzystania w Portalu w każdej chwili poprzez zaprzestanie używania portalu oraz wiadomości do administratora o usunięcie swoich danych .

2.         Właściciel ma prawo zaprzestać udostępniania funkcjonalności Portalu w każdej chwili, w tym usunąć konto Użytkownika w następujących przypadkach:

a. naruszenia przez Użytkownika istotnych postanowień Regulaminu,
b. powzięcia przez Właściciela uzasadnionych, wiarygodnych informacji, że nazwa Konta jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy,
c. umieszczania przez Użytkownika treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa,
d. wykorzystywania przez Użytkownika usług niezgodnie ze jej przeznaczeniem,
e. otrzymywania przez Właściciela powtarzających się komunikatów o przepełnieniu skrzynki poczty elektronicznej Użytkownika lub Usługobiorcy, uniemożliwiającym dalsze świadczenie Usług.

3.         O rozwiązaniu umowy Właściciel poinformuje Użytkownika (jeśli istnieje taka techniczna możliwość) najpóźniej w terminie 24 godzin od rozwiązania.

4.         Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz w tym usunięcia jego Konta, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu Konta wynikającym z naruszenia Regulaminu.

§ 8

1.         Regulamin wchodzi w życie z dniem 26 września 2014 r.

2.         W razie zmiany koncepcji którejkolwiek z funkcjonalności lub wystąpienia innych ważnych przyczyn Właściciel ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu w Serwisach Usługodawcy.

3.         O zmianie Regulaminu Właściciel może dodatkowo zawiadomić Użytkownika publikując stosowną informację w Portalu.

4.         W przypadku, o którym mowa w punkcie 2 niniejszego działu, Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zmianie Regulaminu. Jeżeli tego nie zrobi, przyjmuje się, że Użytkownik lub Usługobiorca zaakceptował zmieniony Regulamin.

5.         Regulamin oraz umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną podlegają prawu polskiemu.

6.         Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu rozstrzygał będzie polski sąd powszechny.

7.         W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich LGD 'BUD-UJ RAZEM'